Go to Top

Јавна набавка за извођење матурске екскурзије

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ

ЈНМВ бр. 01/2019

Закључен између:

 1. Наручиоца: Гимназија у Рашки, Милуна Ивановића бр. 2, ПИБ:101273406, Матични број:07637063, Број рачуна: 840-2544760-39 код Управе за трезор, Телефон/факс:036/736-043 кога заступа директор школе Јованка Луковић, (у даљем тексту: Наручилац – Школа)
 2. ПЕТРА-ТРАВЕЛ ДОО, са седиштем у Рашки, улица Саватија Милошевића 8, ПИБ:103677535 Матични број: 17620827, Број рачуна: 160-143612-17  Назив банке :Банка Интеса, Телефон:036-736-899, Телефакс:036-736-899, лиценца за организовање туристичких путовања број: ОТП 98/2010 од 04.02.2010 године, коју заступа  Марица Симоновић, директор туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

Основ уговора:

Број и датум одлуке о додели уговора:53 од 27.02.2019.године

Понуда изабраног понуђача бр.2 од 25.02.2019.год

 

Члан 1.

          Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна поводом реализације екскурзије ученика четвртог разреда Гимназије у Рашки према Плану и Програму путовања на релацији Рашка – Лидо ди Јесоло – Венеција –Верона – Пиза –Сан Марино- Лидо ди Јесоло – Рашка , која ће се реализовати у периоду од 08. 09. 2019. године до 13. 09.2019. године, у трајању  од шест (6) дана, односно пет (5) ноћења.

Полазак је предвиђен за 08.09.2019. године у 5.00 часова, а повратак за Рашку је предвиђен за 13.09.2019. године до 22.00 часа.

Члан 2.

          Саставни део овог Уговора чини понуђени План и  Програм путовања, општи услови путовања прихваћени и потписани од стране родитеља ученика, конкурсна документација, као и прихваћена понуда Агенције.

Члан 3.

          Наручилац – Школа се обавезује  да  Агенцији-Понуђачу на рачун  број 160-143612-17  код  банке Интеса уплати цену екскурзије у динарима, и то плаћањем рате која месечно по ученику износи 299 еура по следећој динамици:

 1. рата доспева дана 15.03.2019.год ,
 2. рата доспева дана 15.04.2019.год,
 3. рата доспева дана 15.05.2019.год,
 4. рата доспева дана 15.06.2019.год,
 5. рата доспева дана 15.07.2019.год,
 6. рата доспева дана 15.08.2019.год,
 7. рата доспева дана 15.09.2019.год ,
 8. рата доспева дана 15.10.2019.год,
 9. рата доспева дана 15.11.2019.год.,

10.рата доспева дана15.12.2019.год.

     Цена екскурзије је фиксна и по ученику износи 299 еура без ПДВ-а односно 299 еура са ПДВ-ом.

     На екскурзију путује укупно 92 ученика.

     Плаћање се врши по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан уплате.

Члан 4.

             Агенција прихвата да је Наручилац – Школа  ослобођена свих накнадних издатака за извођење уговореног Плана и Програма путовања  из члана 1. овог Уговора.

             Наручилац – Школа има право на задржавање, односно неплаћање последње (две )  рате у случају рекламације, односно непотпуног извршења услуге од стране Агенције а на основу записника који по завршетку екскурзије сачињавају уговорне стране.

Члан 5.

              Агенција се обавезује да обезбеди за учеснике путовања смештај у хотелима са најмање 3 * са двокреветним и трокреветним собама и квалитетну исхрану (шведски сто) на бази полупансиона  у складу са Планом и Програмом путовања и то:

Смештај у хотелу ТОКИО 3*  у ЛИДО ДИ ЈЕСОЛО,

Смештај у хотелу КОРОНА 3* у РИМИНИ,

Смештај у хотелу ___________________________  у _________________,

Агенција се обавезује да обезбеди стручног туристичког водича који путује са учесницима путовања.

Аутопревозник  је ММ Транс Компани Обреновац који превози ученике са аутобусима не старијим од 5 (пет) година.

Члан 6.

           Агенција се обавезује да превоз ученика организује у аутобусима високе туристичке класе у свему према Закону о безбедности саобраћаја и другим прописима који регулишу питање организације ђачких екскурзија, да обезбеди услове за удобан и безбедан превоз ђака, наставног и другог особља које учествује  у реализацији путовања,  да испуњава потребне услове у погледу техничке исправности аутобуса, а све у складу са понудом Агенције.

Члан 7.

            Агенција се обавезује да у случају квара аутобуса обезбеди технички исправан аутобус за наставак реализације предметне екскурзије у року који није дужи од 10 сати од момента настанка квара.

            У случају да је квар аутобуса настао изван места у ком су обезбеђени смештај и исхрана ученика и наставника, агенција се обавезује да о свом трошку обезбеди смештај и исхрану за комплетну групу.

Члан 8.

           Агенција се обавезује да обезбеди:9 гратиса за ученике,  4 гратиса и надокнаду за појачан надзор над ученицима од 21еуро по ученику за наставнике пратиоце ученика и стручног вођу пута на екскурзији и 1 гратис и трошкове за лекара пратиоца.

Члан 9.

           Агенција се обавезује да за време реализације екскурзије свим ученицима и њиховим пратиоцима  обезбеди полису међународног здравственог осигурања.

          Лекара пратиоца који ће путовати са ученицима и трошкове путовања за њега сноси агенција.

Члан 10.

          Агенција се обавезује да за уговорену екскурзију обезбеди стручног и квалификованог пратиоца групе као и стручног водича за локалитете предвиђене Планом и Програмом.

          Агенција се обавезије да обезбеди професионалне возаче у складу са Законом о безбедности саобраћаја.

Члан 11.

          У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу – ресторану).

         Причињену штету дужан је да надокнади извршилац самостално или солидарно са осталима.

Члан 12.

          Агенција се обавезује да ће поступати савесно и одговорно у обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга, поштујући позитивне прописе и добре пословне обичаје који важе за услуге која су предмет овог уговора.

Члан 13.

         Наручилац – Школа се обавезује:

– да обавести ученике, родитеље и наставнике пратиоце ученика на екскурзији  о Програму путовања, и општим условима путовања;

– да обавести Агенцију  о евентуалним разлозима за отказивање путовања од стране појединаца из групе;

–  да достави потребну документацију Агенцији;

– да преко наставника пратиоца ученика на екскурзији обезбеди одржавање реда током путовања, стара се о неизазивању сукоба са трећим лицима и понашању у складу са правним нормама држава у којима се борави;

– да се приликом путовања придржава Програма путовања и да не омета његову реализацију;

– да обавештава Агенцију о свему што је битно за испуњење обавеза из овог Уговора.

Члан 14.

           Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог Уговора реше споразумно, а уколико то не буде могуће да га решава надлежни суд у Рашки.

 Члан 15.

           Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Podelite sa prijateljima