Go to Top

Јавне набавке

Јавна набавка за извођење матурске екскурзије

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ ЈНМВ бр. 01/2019 Закључен између: Наручиоца: Гимназија у Рашки, Милуна Ивановића бр. 2, ПИБ:101273406, Матични број:07637063, Број рачуна: 840-2544760-39 код Управе за трезор, Телефон/факс:036/736-043 кога заступа директор школе Јованка Луковић, (у даљем тексту: Наручилац – Школа) ПЕТРА-ТРАВЕЛ ДОО, са седиштем у Рашки, улица Саватија Милошевића 8, ПИБ:103677535 Матични број: 17620827, Број рачуна: 160-143612-17  Назив …Read More