Go to Top

Информатички смер

Рашчанска гимназија припрема се за упис прве генерације ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Пријемни испит се полаже 02. јуна 2019.године.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

Гимназије у којима ће се полагати пријемни за одељење ученика са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ-одељење) :

Гимназија у Краљеву за Рашки округ + Косовска Митровица

Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају.
Рок за пријављивање је од 13-17. маја 2019. године од 9.00-14.00 часова.
Школа број пријављених ученика доставља 17. маја до 15.00 на адресу srednje@mpn.gov.rs

 

План рада информатичког смера можете погледати овде.

Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Члан 30.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се по програму основне школе.

Члан 31.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, може да конкурише за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Члан 32.

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 30. став 1. овог правилника.

Члан 33.

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

ИНФОРМАТИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Наставни план и програм Рачунарске гимназије реализује се по светским стандардима и одговара свим савременим захтевима који се постављају у процесу образовања младих људи. Поред неговања општих образовних вредности које се изучавају у гимназијама, посебна пажња придаје се образовним потребама из области рачунарства и информатике. Овако конципиран, наставни план и програм Рачунарске гимназије, обезбеђује добру припрему за студије и даље усавршавање.

Предмет Програмирање и програмски језици и Напредне технике програмирања, са Дискретном математиком као основом, пружиће ученицима основна и напредна знања о коришћењу различитих програмских језика и креирању рачунарских програма. Упознавањем са принципима и техникама објектно оријентисаног програмирања, ученици ће бити оспособљени да самостално израђују једноставније програме, да постављају и решавају проблеме из области објектно оријентисаног програмирања као и да лако прате друге предмете у којима се користе објектно оријентисани језици.

Кроз четворогодишњи програм предмета Примена рачунара, ученици ће овладати корисничким програмима различитих намена. Обрада текста, рад са бројчаним подацима, обрада фотографија, цртање, компоновање музике и израда презентација само су неке од изучаваних области.

Рачунарски системи и Оперативни системи и рачунарске мреже упознаће ученике са различитим оперативним системима, њиховом начину рада, хардвером самог рачунара и са мрежама и мрежним окружењем.

Предмет Модели и базе података обрађује различите врсте база података. Кроз овај предмет, ученици ће овладати како самим креирањем колекција података организованих за брзо претраживање, тако и начинима приступа подацима преко упитника коришћењем кључних речи.

Рачунарство и друштво је наставни предмет који се на теоријском плану бави односом друштва и рачунарских технологија, укључујући потребе и зависност друштвеног развоја од рачунарских технологија и могућностима примене рачунара у савременом друштву.