Go to Top

Историјат

Школа се налази у улици Омладински Центар бб. у Рашки.

Основана је Решењем Народног одбора општине Рашка, број 1024. од 5.2.1963.године. Од дана оснивања до 1978.године школа егзистира као самостална васпитно-образовна организација. Године 1978. формиран је Мешовити образовни центар за усмерено образовање и васпитање, за чији је рад, Решењем Републичког секретаријата за образовање и науку СР Србије, број 022-49/78-08 („Службени гласник СР Србије“, број 31/78), дата сагласност да Гимназија буде у саставу овог Центра.

Полазећи од закључака Скупштине Србије од маја 1983.године о рационализацији мрежа и капацитета средњих школа у свим регионалним међуопштинским заједницама у СР Србији ван САП, усвојен је Програм развоја мрежа и капацитета средњих школа. Према овом Програму извршена је трансформација Мешовитог образовног центра за средње усмерено образовање и васпитање у Образовни центар „25. мај“ на чији је рад Републички комитет за образовање и физичку културу, Решењем број 022-302-82-08 („Службени гласник СРС“, број 3/82), дао сагласност.

У Образовном центру Гимназија је имала природно-математичку и културно-језичку струку, и као таква егзистирала је пуних дванаест година.

Законом о средњем образовању и васпитању из 1990.године, утврђена су два основна типа средње школе: гимназија као опште-образовна школа и средња стручна школа.
Одлуком Скупштине СР Србије о броју, структури и просторном распореду средњих школа („Службени гласник СРС“, број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, број 30/91), и Одлуком Владе Републике Србије о мрежи средњих школа („Службени гласник СРС“, број 25/90 и 55/90; „Службени гласник РС“, број 30/91), и Одлуком Владе Републике Србије о мрежи средњих школа у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 7/93), општини Рашка поново је враћена Гимназија са друштвено-језичким и природно-математичким смером као самостална образовно-васпитна организација.
Гимназија у Рашки је организована као установа, и као таква, Решењем рег.бр. 1-300-00 од 8.4.1991.године, уписана је у регистар код Општинског привредног суда у Краљеву.

Решењем Министарства просвете Републике Србије 022-05-138/93-03 од 11.3.1994.године испуњени су прописани услови да школа остварује наставни план и програм Гимназије друштвено-језичког и природно-матемаатичког смера у I, II, III и IV разреду.