Go to Top

Органи управљања

директор

Чланови Савета родитеља

Чланови школског одбора

Ученички парламент

Надлежност органа управљања
Члан 57
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног
рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у
установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два
представника ученичког парламента, без права одлучивања.
Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57.
став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког
парламента, без права одлучивања.
Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о
питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).
Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе. За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и
оснивачу.