Go to Top

Органи управљања

директор

Чланови Савета родитеља

Чланови школског одбора

Ученички парламент

Надлежност органа управљања
Члан 57
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног
рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у
установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два
представника ученичког парламента, без права одлучивања.
Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57.
став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког
парламента, без права одлучивања.
Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о
питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).
Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе. За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и
оснивачу.

Педагошки колегијум у школској 2020/21.години

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива и представник стручних сарадника. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) овог закона. Педагошким колегијумом преседава и руководи директор.

Питања којима се бави Педагошки колегијум: – планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе; – стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно – васпитног рада; – стара се о остваривању развојног плана установе; – организује и врши педагошко – инструктивни увид и прати квалитет образовно – васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника; – планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника;

Педагошки колегијум Гимназије у Рашки у школској 2020/21 чине:

 1. Јованка Луковић- директор
 2. Марина Милошевић- педагог
 3. Душица Сретеновић- библиотекар
 4. Тијана Лазовић- професор српског језика и књижевности
 5. Марица Вуковић- професор историје
 6. Ана Поповић- професор српског језика и књижевности
 7. Зорица Чешљарац- професор српског језика и књижевности
 8. Соња Марковић- професор енглеског језика
 9. Ивана Павловић- професор социологије
 10. Светлана Вељовић- професор математике
 11. Ирена Мутавџић- професор физике
 12. Ана Мишовић- професор хемије
 13. Петар петровић- професор географије
 14. Милица Рајовић- професор психологије
 15. Борко Зечевић- професор ликовне културе
 16. Дијана Кнежевић- професор физичког васпитања

 

План рада Педагошког колегијума у школској 2020/21.години

Време реализације Активност Носиоци активности
септембар Конституисање педагошког колегијума и усвајање плана рада за 20-21.год.  Чланови педагошког колегијума, директор, педагог
Набавка  наставних средстава и опреме у школској години
Стручно усавршавање запослених
Распоред блок наставе,
Распоред писмених провера
Представљање ШРП за наредни период
фебруар Извештај о раду руководилаца стручних већа Чланови Педагошког колегијума, директор, педагог
Реализација наставе у првом полугодишту и анализа успеха
Организација ШРП
Стручно усавршавање
Припреме за такмичења
Самовредновање рада школе
април Припрема за матурске испите Чланови Педагошког колегијума, директор, педагог
Реализација наставе у трећем тромесечју и број слабих оцена по предметима
Извештај о посећеним часовима
јун Анализа успеха и реализација наставе  

Чланови Педагошког колегијума, директор, педагог

Анализа стања опреме и средстава и услови рада по кабинетима,
Извештај о раду секција, такмичењима и постигнутим резултатима у оквиру сваког стручног већа,
Извештај о стручном усавршавању наставника
Фонд часова за наредну школску годину по предметима
август Упис ученика у први разред  

Чланови Педагошког колегијума, директор, педагог

Предлози поделе часова за наредну школску годину
Утврђивање потреба за наставним кадром
Набавка, наставних средстава и опреме за наредну школску годину
Утврђивање распореда припремне наставе, поправних испита и матурских испита у августу,
Извештај о посећеним часовима
Извештај о самовредновању и ШРП-у
Извештај о стручном усавршавању
Годишњи извештај о раду Педагошког колегијум

 

 

 

 

Ученички парламент Гимназије  РАШКА
Чланови Ученичког парламента у школској 2020/21. Години 

 1. Димитрије Роглић 1а
 2. Ђурђа Павловић1а
 3. Милићевић Татјана 1б
 4. Амановић Николина 1б
 5. Урош Арсовић 1в
 6. Сенка Томовић 1в
 7. Марија Ђорђевић 1г
 8. Мартина Николић 1г
 9. Александра Малић 2а
 10. Матеја Беочанин 2а
 11. Кристина Дакић 2б
 12. Александар Миладиновић 2б
 13. Миња Мутавџић 2в
 14. Вук Поповић 2в
 15. Икона Јелић 2г
 16. Дуња Кашић 2г
 17. Антонија Сретеновић 3б
 18. Ана Премовић 3б
 19. Мина Милојевић 3в
 20. Емилија Кућеровић 3в
 21. Јована Јоковић 3г
 22. Мијат Тодоровић 3г
 23. Јана Пантовић 4а
 24. Тамара Колаковић 4а
 25. Анђела Малић 4б
 26. Милица Маричић 4б
 27. Мартаћ Исидора 4в
 28. Чоловић Игњат 4в
 29. Богдан Беочанин 4г
 30. Андреа Јовановић 4г

Органи Ученичког парламента
На првој седници Ученичког парламента, одржаној 14.септембра 2020.године, чланови парламента су већином гласова одабрали председника парламента, заменика председника и записничара за школску 2020/21.годину.

Председник: Игњат Чоловић
Заменик: Исидора Мартаћ
Записничар: Мина Милојевић

 

Одабрани су и чланови за тимове и стручне активе у школи:

 • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- Антонија Сретеновић (3б)
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва- Богдан Беочанин (4г)
 • Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања- Татјана Милићевић (1б)
 • Стручни актив за развојно планирање- Јована Јоковић
 • Тим за самовредновање-Глорија Здравковић