Go to Top

Упис у први разред Гимназије за школску 2020/2021. годину

Одлуком Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије,Гимназија у Рашки ће у школској 2020/2021. године у први разред уписати:
– Једно одељење друштвено – језичког смера – 30 ученика;
– Два одељења природно – математичког смера –   60 ученика;
– Једно одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику –  20 ученика
УСЛОВИ ЗА УПИС
1 .  За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика, могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, а који су рођени после 31. августа 2003. године.
2.   Поред општих услова који су исти као и за упис у класичну гимназију, кандидати за упис у одељење са посебним способностимаза рачунарство и информатику полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из математике.
3 . Полагање пријемног испита за одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику одрежаће се у среду  10. јуна.    10h  – 14h
Ученик је дужан да на пријемни испит понесе ђачку књижицу.
* Прелиминарни резултати пријемног испита биће објављени до  16.јуна 2020.г.   до 800 h Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита 16.јуна 2020.год   од 1000 h  –   1600 h
* Коначни резултати пријемног испита бити објављени до среде 17.јуна 2020. До 800 h

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.
Тест из математике се полаже у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.
Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику може да конкурише за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Кандидати који положе пријемни испит за одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику могу да конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења. Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог Конкурса, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:
1)   за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);
2)   за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);
3)  за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).
Кандидату који је, на републичком такмичењу, које је одржано на начин описан у тачки 3.3. подтач. (1) и (2) овог Конкурса, освојио прво, друго или треће место из математике, физике или информатике и рачунарства додељује се по 120 бодова за прво , 100 бодова за друго и 80 бодова за треће место.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:
1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,
2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,
3) освојио већи број бодова на такмичењима исказан у тачки 3.3. Конкурса,
4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис у гимназију  утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту,
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,
3) успеха на пријемном испиту,
4) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.
Кандидати који се уписују у школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности, треба да испуне наведене услове пре примене мерила и поступка за постизање пуне равноправности. Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.
Право на рангирање ради уписа у гимназију стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе.
Директор
Јованка Луковић

Podelite sa prijateljima