Go to Top

Програм државне матуре

Циљ програма опште, уметничке и стручне матуре и завршног испита

 • Државна матура = општа, уметничка и стручна матура и завршни испит
 • Циљ доношења програма државне матуре је да припреми ученика, школу и остале учеснике у овом процесу за спровођење и полагање државне матуре
 • Правилници о програмима државне матуре се примењују почев од школске 2020/2021. године

Важне новине

 • Прелазак са нивоа школе на државни ниво
 • Три матуре (општа, стручна и уметничка) и завршни испит
 • Структура матуре – обавезни и изборни део
 • Садржај и структура тестирања
 • Начин полагања матуре
 • Проходност из средњег стручног образовања ка општој матури
 • Проходност за упис на високошколске установе

Право на полагање  матуре

 • Општу матуру полажу ученици који су завршили четврти разред општег средњег образовања и васпитања, односно гимназију.
 • Ученици који су завршили четврти разред средњег стручног односно уметничког образовања и васпитања полажу стручну односно уметничку матуру. Имају право да полажу општу матуру, односно њен део, у складу са законом.
 • Завршни испит полажу ученици који су завршили последњи разред трогодишњих образовних профила средњег стручног образовања и васпитања
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу матуру у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са законом.

Циљ и структура oпште матуре

 • Општом матуром проверавају се постигнућа ученика, односно степен усвојености и развијености знања и умења на крају општег средњег образовања и васпитања и утврди спремност за даљи наставак образовања на високошколској установи.
 • сертификациони карактер и квалификациони карактер
 • Обавезни део за све ученике. Три испита:
 1. Српски језик и књижевност/Матерњи језик и књижевност;
 2. Математика;
 3. Наставни предмет по избору.

Изборни део

 • Изборни део – истоветан за све типове матуре
 • Изборни део државне матуре полажу ученици на основу сопственог избора
 • Изборни део – у зависности од захтева високошколске установе
 • Уколико се ученик определи за полагање изборног дела овај део испита постаје обавезан за тог ученика
 • Ученик може да одустане од полагања овог дела матуре у прописаном року
 • У изборном делу бирају се предмети са Листе општеобразовних наставних предмета/само оне предмете које није полагао у оквиру обавезног дела.
 • Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен.

Садржај и структура тестова

 • Тестови су засновани на општим стандардима постигнућа
 • Испитују се знања и умења на крају средњег образовања и васпитања, односно степен развијености предметних и међупредметних компетенција са три нивоа образовних стандарда
 • Тест садржи 40 задатака: 10 задатака са основног нивоа, 20 задатака са средњег нивоа и 10 задатака са напредног нивоа.
 • Број бодова различит у односу на ниво задатка
 • Максимално време полагања теста је 240 минута

Начин полагања матуре

 • Државна матура полаже се на целој територији Републике Србије у исто време
 • План полагања је утврђен школским календаром за средње школе
 • План полагања државне матуре подразумева два редовна испитна рока: јунски и августовски
 • Општа матура, у обавезном и изборном делу, полаже се писаним путем, решавањем тестова
 • Ученик је положио матуру када положи све испите из обавезног дела
 • Ученик са положеном матуром може да се упише на високошколску установу под условима које та установа прописује, односно у складу са законом

Садржај  матуре

Наставни предмети:

 • Српски језик и књижевност/ Матерњи језик
 • Математика
 • Страни језик
 • Физика
 • Хемија
 • Биологија
 • Географија
 • Историја
 • Српски као нематерњи језик.
Podelite sa prijateljima