Go to Top

Одговорност родитеља

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,
Дана 7.10.2017. године ступио је на снагу нови Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник“ број 88/2017). Закон доноси бројне новине које се односе на права, обавезе и одговорности ученика и њихових родитеља, односно законских заступника. Молимо Вас да Закон прочитате и упознате се са његовим одредбама. Посебно Вам скрећемо на новине прописане чланом 22. и 84. Закона

Одговорност за упис и редовно похађање наставе
Члан 22
Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.
Школа је дужна да, у складу са просторним и кадровским могућностима, обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника и јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.
Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из става 5. овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.
Упис деце у предшколску установу и упис ученика у основну и средњу школу уређени су посебним законом.

Одговорност родитеља
Члан 84
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:
1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;
2) за редовно похађање наставе;
3) за редовно похађање припремне наставе;
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да
присуствује настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености
ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;
6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
7) за повреду забране из чл. 110-112. овог закона учињену од стране ученика;
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. овог закона;
9) да поштује правила установе.
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

Podelite sa prijateljima